СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Настоятелство при СУ „Никола Й. Вапцаров“ е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.  Създадено е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.  

БАНКОВА СМЕТКА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ПРИ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. АЙТОС
„УниКредит Булбанк“ АД
IBAN: BG67UNCR70001523571268
BIC:UNKRBGSF

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ:

Росица Валентинова Долапчиева – председател
Силвия Стоянова Иванова
Галя Иванова Ненова
Мария Шидерова Чорио
Валя Стефанова Обретенова-Стаматова
Даниела Василева Николова
Йовка Желчева Петрова
Моника Стоянова Ташева
Тодорка Николаева Марковска

ЦЕЛИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

 1. Обсъждане и правене на предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището.
 2. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролиране целесъобразното им разходване. 
 3. Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;  
 4. Съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището.
 5. Подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата.
 6. Подпомагане но училищните и общински органи за осъществяване на задължително училищно обучение.
 7. Съдействие за извънкласни и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците.  
 8. Съдействие за включване на родители при организиране на свободното време на децата.
 9. Предлагане на мерки за подобряване дейността на училището.
 10. Организиране на обществеността за подпомагане на училището.
 11. Сигнализиране компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.
 12. Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
 13. Подпомагане на социално слабите деца.