СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Национално външно оценяване X клас

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2023-2024 година: 

Изпит Дата
Български език и литература
10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика
12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/
11 юни 2024 г.:
• Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1,
- за ниво А2,
- за ниво А1,
• Компонент „ Говорене“

- начало 11,00 часа
- начало 11,30 часа
- начало 12,00 часа
- по график, определен от директора на
училището в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
/по желание на ученика/
14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа