СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием след седми клас

ГРАФИК
за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
за учебната 2022 – 2023 г. съгласно 
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.
01 - 17 февруари 2023 г.
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
03 - 21 май 2023 г.
Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
22 - 30 май 2023 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 09 юни 2023 г.
Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:
• Български език и литература
• Математика
• Чужд език (по желание на ученика)
13 юни 2023 г., 09:00ч.
16 юни 2023 г., 09:00ч.
14 юни 2023 г., 09:00ч.
Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:
• Изобразително изкуство
• Музика
• Музика и физическо възпитание и спорт
• Физическо възпитание и спорт
20 юни 2023 г.
21 юни 2023 г.
21 - 22 юни 2023 г.
22 - 23 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.
05 - 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
13 - 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
20 - 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
26 - 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
до 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
01 - 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
до 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране
07 - 08 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране
до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране
11 - 14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране
до 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап
определя се от директора на училището след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО
до 14 септември 2023 г. вкл.