СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием в първи клас
за 2024 - 2025 учебна година

График на дейностите за прием в І клас:

⇒ Подаване на заявление за участие в класиране                                         – 08.IV – 22.V.2024 г.

⇒ Класиране на учениците                                                                        – 27.V.2024 г.

⇒ Обявяване на списъците с приетите ученици в I клас                                – 27.V.2024 г.

⇒ Записване на класираните ученици и попълване на комплекта документи   – 28.V – 07.VI.2024 г.

⇒ Обявяване на свободните места                                                              – 10.VI.2024г.

⇒ Попълване на свободните места                                                              – 10.VI – 14.VI.2024 г.

⇒ Записване на приетите ученици                                                              – 17.VI – 25.VI.2024 г.

⇒ Обявяване на свободните места                                                               – 26.VI.2024 г.

⇒ Попълване на свободните места                                                              – 27.VI – 13.IX.2024 г.

Необходими документи за записване в І клас:

1. Заявление от родителя (настойника) по образец на училището;
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
3. Удостоверение за раждане на детето – копие;
4. Документ, удостоверяващ предимство;
5. Документи по образец на училището.