СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Прием в първи клас
за 2022 - 2023 учебна година

Необходими документи за записване в І клас:

1. Заявление по образец на родител;
2. Ксерокопие от Акт за раждане на детето и оригинал (за сверка);
3. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянния адрес (за сверка);
4. Удостоверение за завършена подготвителна група;
5. Документ, удостоверяващ предимство;
6. Документи по образец на училището.