СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Проекти

Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!“Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Прочети повече