СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

Държавни зрелостни изпити

График на дейностите по провеждане на Държавните зрелостни изпити за учебната 2023 – 2024 година

/съгласно заповед № РД 09-2046/28.08.2023г. на Министъра на МОН/

Дати за провеждане на Държавните зрелостни изпити

Сесия Май - Юни
Изпит Дата
Български език и литература
17 май 2024 г. начало 08:30 часа
Втори задължителен предмет /по избор на ученика/
20 май 2024 г. начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 22 май – 31 май 2024 г.
Сесия Август - Септември
Изпит Дата
Български език и литература
22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
Втори задължителен предмет /по изборна ученика/
23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 – 30 август 2024 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година

 

Дейност

Срок

Сесия май – юни

Сесия август – септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 02.02.2024 г.

до 21.06.2024 г.

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

до 06.02.2024 г.

до 26.06.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

06.02.2024 г.–

21.02.2024 г.

26.06.2024 г. –

11.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 26.02.2024 г.

до 05.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 27.02.2024 г.

до 05.07.2024 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 06.03.2024 г.

до 15.07.2024 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 08.05.2024 г.

до 9.08.2024 г.

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

до 08.05.2024 г.

до 09.08.2024 г.

Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 15.03.2024 г.

до 17.07.2024 г.

Изпращане в МОН на предложения за оценители и на техните декларации от висши училища

до 15.03.2024 г.

до 17.07.20 4 г.

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

до 03.04.2024 г.

до 17.07.2024 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

до 10.04.2024 г.

до 31.07.2024 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

до 08.04.2024 г.

до 31.07.2024 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище

до 08.04.2024 г.

до 31.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

до 12.04.2024 г.

до 31.07.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане

до 16.05.2024 г.

до 21.08.2024 г.

Обявяване      на     списъци     с     разпределението     на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 16.05.2024 г.

до 21.08.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК

20.05.2024 г. –

05.06.2024 г.

26.08.2024 г. –

04.09.2024 г.

Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)

до 05.06.2024 г.

до 04.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

до 07.06.2024 г.

включително

до 05.09.2024 г.

включително