СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.АЙТОС

        Заниманията по интереси в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ град Айтос – национално финансиране се организират за учениците от I до XII клас със съгласието на родителите в съответствие с желанието на учениците, съобразено с техните възрастови особености, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
     Групите за занимания по интереси за учебната 2023-2024 година са регистрирани в националната информационна система на адрес http://class.mon.bg/ и в раздел „Извънкласни дейности“ в електронния дневник на училището в платформата с адрес https://www.shkolo.bg.
     Чрез групите за занимания по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците приоритетно в областите математика, информатика, природни науки и технологии. Основна задача е подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на учениците.
     През учебната 2023-2024 година в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ са сформирани и работят 21 групи в следните тематичните направления:
                  • Дигитална креативност
                  • Природни науки
                  • Математика
                  • Технологии
                  • Изкуства и култура
                  • Гражданско образование
                  • Спорт
Общ брой ученици, обхванати в заниманията по интереси – 329.
Процент на участие на учениците в занимания по интереси – 38 %.
Процент на групите за занимания по интереси в направления „STEM“ – 48 %.

Групи за занимания по интереси и ръководители,
утвърдени със заповед № 72/05.10.2023 г.

ИМЕ НА ЗАНЯТИЕТО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ТЕМАТИЧНА ПОДОБЛАСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ КЛАС БРОЙ УЧЕНИЦИ БРОЙ ЧАСОВЕ
1.

Клуб
„Знам и мога!“

Природни науки Околна среда

Димитринка Михова

II в 24 64
2. Клуб
„Млади възрожденци“ 2
Гражданско образование Институционални знания и култура Станка Миткова III б 22 64
3. Клуб
„Природолюбители“
Природни науки Околна среда Светла Кърмаджиева III в 23 64
4. Мажоретен състав
„Морски сирени“ 2
Спорт Колективни спортове Весела Захариева – Маринчева II – III 15 64
5. Танцова формация
„Българче“ 1
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Нели Ненкова II – III 10 64
6. Клуб
„Светът на театъра“
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Росица Александрова IV а 20 68
7. Клуб
„Млади възрожденци“ – 1
Гражданско образование Институционални знания и култура Таня Петкова IV б 21 68
8. Клуб
„IT академия“
Дигитална креативност Дигиталните умения Гюлсюм Феимова IV в 22 68
9. Танцова формация
„Българче“ – 2
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Нели Ненкова III – IV 10 68
10. Вокална група
„Усмивка“
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Валя Иванова V – VI 15 68
11. Формация
„Училищни фанфари“
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Валя Иванова V – VI 12 68
12. Клуб
„Приложна математика“
Математика Приложна математика Златина Цаневска VI 15 68
13. Клуб
„Математика за всеки“
Математика Математическо моделиране Златина Цаневска VII 15 72
14. Танцова формация
„Българче“ 3
Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства Нели Ненкова VIII-X 10 72
15. МПО „Орел 160“ – 1 Технологии Техника и технологии Иванка Лалева V – X 10 72
16. МПО „Орел 160“ – 2 Технологии Техника и технологии Никола Габровски V – X 10 72
17. Мажоретен състав
„Морски сирени“ – 1
Спорт Колективни спортове Маргарита Стратиева VII -XI 20 72
18. Клуб
„Училищни медии“
Технологии Техника и технологии Весела Захариева – Маринчева VIII в 15 72
19. ПФО „Вапцаровец“ Гражданско образование Институционални знания и култура Таня Петкова VIII – X 20 72
20. Клуб „Аз мога“ Дигитална креативност Дигиталните умения Светлана Енева VIII -IX 10 72
21. Клуб по шахмат „Тал“ Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет Георги Петров IX 10 72

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

– Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
               – Дейност „Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“
               – Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“

– Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

– Национална програма „Иновации в действие“
               – Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“
               – Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“

– Национална програма „Без свободен час“, Модул 1. „Без свободен час в училище“

– Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

– Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, модул 1. Изкуства от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ ; модул 2. Спорт от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

– Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“